Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 579/21
Ημερ. Δημοσίευσης 27/05/2021
Αποδημοσίευση 17/06/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
8E/20 : Προμήθειας Υλικών για την κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων για ΠΒ MSI DS308 (ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ – ΚΑΛΛΙΣΤΩ), μέσω σύναψης Σύμβασης Ενός (1) Έτους, εκτιμώμενης αξίας 139.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία