Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 587/21
Ημερ. Δημοσίευσης 28/05/2021
Αποδημοσίευση 18/06/2021
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
19/21 : Προμήθεια Υλικών(διαφόρων σχοινιών) που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου Δύο (2) Ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101.533,40€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία