Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 601/21
Ημερ. Δημοσίευσης 01/06/2021
Αποδημοσίευση 01/08/2021
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προκήρυξη Θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων