Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 615/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/06/2021
Αποδημοσίευση 22/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER-DRUM ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 54.979,44€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ