Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 742/21
Ημερ. Δημοσίευσης 20/07/2021
Αποδημοσίευση 02/08/2021
σε 21 λεπτά
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 57.954,20€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ