Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 744/21
Ημερ. Δημοσίευσης 20/07/2021
Αποδημοσίευση 04/08/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας 1 Έτους Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικών Επικοινωνιών L-BAND, Εκτιμώμενης Αξίας 80.000,00€ Απαλλασσομένου ΦΠΑ