Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 752/21
Ημερ. Δημοσίευσης 22/07/2021
Αποδημοσίευση 03/08/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΣΔ Γενικής & Μερικής Επισκευής Ηλεκτρικών Κινητήρων & Γεννητριών ΠΠ και ΝΥ στο ΝΣ Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Δώδεκα (12) Μηνών & Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Άνευ ΦΠΑ