Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 753/21
Ημερ. Δημοσίευσης 22/07/2021
Αποδημοσίευση 04/08/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΣΔ Εξάρμοσης-Επισκευής και Άρμοσης Σωληνώσεων σε ΠΠ–Πλωτά Μέσα & Π/Δ στο ΝΣ Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Δεκαοκτώ (18) Μηνών & Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Απαλλασσόμενου ΦΠΑ