Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 810/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 21/09/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
25/21 : Προμήθεια υλικών που απαιτούνται για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου Τριών Ετών, εκτιμώμενης αξίας 420.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία