Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 812/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 21/09/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
29/21:Προμήθεια Φορητών Ηλεκτροκίνητων Εξαεριστήρων που Απαιτούνται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων Ετών, εκτιμώμενης αξίας 580.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία