Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 813/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 21/09/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
30/21:Προμήθεια Φορητών Υδροκίνητων Εξαεριστήρων απαιτούνται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων Ετών, εκτιμώμενης αξίας 549.360,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία