Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 814/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 23/09/2021
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
36/21 : Προμήθεια υλικών που απαιτούνται για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ και ΒΟΤΣΗΣ, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου Τριών Ετών, εκτιμώμενης αξίας 232.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία