Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 844/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/09/2021
Αποδημοσίευση 04/10/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας 4 Ετών Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης MTU Κ/Φ τ. ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ, Εκτιμώμενης Αξίας 2.600.000,00€ Άνευ ΦΠΑ