Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 860/21
Ημερ. Δημοσίευσης 20/09/2021
Αποδημοσίευση 28/10/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη 22/21 για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 48.387,00 Ευρώ
Συνημμένα αρχεία