Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 268/22
Ημερ. Δημοσίευσης 21/04/2022
Αποδημοσίευση 01/06/2022
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τελικής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, Εκτιμώμενης Αξίας 1.667.030,32 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ).