Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 288/22
Ημερ. Δημοσίευσης 29/04/2022
Αποδημοσίευση 31/05/2022
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Ελασματουργικών Εργασιών στο ΝΚ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο 4 Ετών Συνολικής Αξίας 950.000,00€ Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσόμενης ΦΠΑ