Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 290/22
Ημερ. Δημοσίευσης 03/05/2022
Αποδημοσίευση 01/06/2022
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συναρμολόγησης-Τοποθέτησης Ικριωμάτων σε NΣ-Αμφιάλη Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο 4 Ετών Συνολικής Αξίας 960.000,00€, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσόμενης ΦΠΑ