Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 302/22
Ημερ. Δημοσίευσης 09/05/2022
Αποδημοσίευση 02/06/2022
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Π/Θ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΝΝΑ, ΕΚΤΙΜ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (136.875,00 €) ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία