Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 314/22
Ημερ. Δημοσίευσης 13/05/2022
Αποδημοσίευση 29/06/2022
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΗΜΔ για την Σύναψη Σύμβασης µε Αντικείμενο την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεάτων, στο Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Π/Υ 794.020,00€, άνευ ΦΠΑ