Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 387/22
Ημερ. Δημοσίευσης 16/06/2022
Αποδημοσίευση 06/07/2022
σε 6 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
29/22: Προμήθεια υλικών για υποστήριξη συστήματος στεγανότητας ελικοφόρων αξόνων ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 67.044,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία