Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 401/22
Ημερ. Δημοσίευσης 22/06/2022
Αποδημοσίευση 05/07/2022
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών «Αιματολογικών Αντιδραστηρίων», για κάλυψη αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Ν Ν Κ, συνολικού προϋπολογισμού € 30.000,00 χωρίς τον ΦΠΑ.