Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 464/22
Ημερ. Δημοσίευσης 26/07/2022
Αποδημοσίευση 29/08/2022
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
33/22: Προμήθεια υλικών κλιματισμού Φ/Γ τ. «S» και ΥΒ τ. «209», με Συμφωνία–Πλαίσιο Δύο (2) Ετών, Εκτιμώμενης Αξίας 145.183,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία