Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 473/22
Ημερ. Δημοσίευσης 29/07/2022
Αποδημοσίευση 05/09/2022
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΔ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΥΑ/ΝΝΑ,ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ,ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(137.500,00€)ΕΥΡΩ(ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ,ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία