Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 479/22
Ημερ. Δημοσίευσης 05/08/2022
Αποδημοσίευση 16/09/2022
σε 1 μήνας
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΓΕΝ 20/22: Αν. Διαγ/σμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την Εκτέλεση Περ. Επιθ. στις Κ.Μ. και στο Συστ. Αζιμ. Ωθητ. (Dynamic Position) του ΠΓΥ ΑΤΛΑΣ Ι, με σκοπό την υπογραφή Συμφ. Πλαίσιο 2 ετών, συνολικού Π/Υ 428.000,00€.
Συνημμένα αρχεία