Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 549/22
Ημερ. Δημοσίευσης 15/09/2022
Αποδημοσίευση 12/10/2022
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/Θ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΔΕΚ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΝΑ, ΜΕΣΩ ΣΠ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΈΤΟΥΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (114.165,00€) ΕΥΡΩ, ΣΥΜ/ΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΕΥ ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία