Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 557/22
Ημερ. Δημοσίευσης 21/09/2022
Αποδημοσίευση 07/10/2022
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προμήθεια Υλικών Θαλάμων Καύσης Α/Σ OLYMPUS ΦΓ τ.«S»,Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 63.408,00€(Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων)
Συνημμένα αρχεία