Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 672/22
Ημερ. Δημοσίευσης 18/11/2022
Αποδημοσίευση 12/12/2022
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προμήθεια Υλικών για τον Δεξαμενισμό ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ,Εκτιμώμενης Αξίας 213.271,84€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπ/νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία