Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 673/22
Ημερ. Δημοσίευσης 22/11/2022
Αποδημοσίευση 13/12/2022
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
64/22: Προμήθεια Υλικών Επιθεωρήσεων Κ.Μηχανών Υ/Β τ. 209,Εκτιμώμενης Αξίας 125.610,00€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπ/νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία