Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 93/23
Ημερ. Δημοσίευσης 10/03/2023
Αποδημοσίευση 07/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης/Επισκευής CPP Ελίκων Αξονικών Συστημάτων Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ, Για Συμφωνία Πλαίσιο 18 Μηνών Συνολικής Αξίας 220.000,00€ Συμ περιλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία