Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 97/23
Ημερ. Δημοσίευσης 13/03/2023
Αποδημοσίευση 28/03/2023
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ Παροχής Υπηρεσιών Ανύψωσης Κ.Μηχανών και Αντικατάστασης Ελαιολεκανών Κ Φ ΚΑΣΟΣ Για Συμφωνία Πλαίσιο 18 Μηνών Συνολικής Αξίας 120.000,00€ Συμ περιλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία