Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 102/23
Ημερ. Δημοσίευσης 15/03/2023
Αποδημοσίευση 05/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
47/22: Προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Αναγκών Κ Φ τ.ΜΑΧΗΤΗΣ , Εκτιμώμενης Αξίας 50.000,00€(Άνευ ΦΠΑ, Συμπ νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία