Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 106/23
Ημερ. Δημοσίευσης 16/03/2023
Αποδημοσίευση 06/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
70/22: Προμήθεια Υλικών Υποστήριξης Συστημάτων Στεγανότητας Ελικοφόρων Αξόνων ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ, Εκτιμώμενης Αξίας 138.908,00€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπ/νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία