Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 107/23
Ημερ. Δημοσίευσης 16/03/2023
Αποδημοσίευση 07/04/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
33Ε/22: Προμήθεια Υλικών Κλιματισμού Φ/Γ τ.S και ΥΒ τ.209 Εκτιμώμενης Αξίας 139.552,00€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπ/νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία