Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 143/23
Ημερ. Δημοσίευσης 05/05/2023
Αποδημοσίευση 13/06/2023
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
14/23: Προμήθεια Υδρογόνου για κάλυψη αναγκών Υ/Β τ. 214 και Υ.Β ΩΚΕΑΝΟΣ, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο τριών (3) ετών, εκτιμώμενης αξίας 987.000,00 € (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία