Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 155/23
Ημερ. Δημοσίευσης 15/05/2023
Αποδημοσίευση 21/06/2023
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Προμήθεια Υλικών Επισκευής/Συντήρησης Ωστικών Τριβέων Φ/Γ Τ. ΜΕΚΟ , Εκτιμώμενης Αξίας 266.996,40€ (Άνευ ΦΠΑ Συμπ νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία