Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 163/23
Ημερ. Δημοσίευσης 17/05/2023
Αποδημοσίευση 28/06/2023
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/23)
Συνημμένα αρχεία