Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 170/23
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2023
Αποδημοσίευση 12/06/2023
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
07/23: Προμήθεια Υλικών Υποστήριξης ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ, Εκτιμώμενης Αξίας 177.752,40€ (Άνευ Συμπ νων Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία