Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 109/24
Ημερ. Δημοσίευσης 16/04/2024
Αποδημοσίευση 27/05/2024
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
03/24: Προμήθεια Υλικών Επιθεώρησης Επιπέδου W6 Κ.Μ. ΜΤU 493 V12 AZ80 ΥΒ τ. 209 ( Εκτιμώμενης Αξίας 1.487.337,02€ (Άν ευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων).
Συνημμένα αρχεία