Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 110/24
Ημερ. Δημοσίευσης 16/04/2024
Αποδημοσίευση 28/05/2024
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
41/23: Προμήθεια Πυροσβεστικών Αερίων που απαιτούνται για Κάλυψη Αναγκών Πολεμικών Πλοίων, Εκτιμώμενης Αξίας 228.600,00 € (Άνευ ΦΠΑ και Συμπ εριλαμβανομένου Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων).
Συνημμένα αρχεία