Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 115/24
Ημερ. Δημοσίευσης 10/04/2024
Αποδημοσίευση 23/05/2024
σε 7 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων Ξηράς προς Κάλυψη Αναγκών Π. Πλοίων στο ΝΣ και στην ευρύτερη περιοχή Αμφιάλης, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€)
Συνημμένα αρχεία