Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 116/24
Ημερ. Δημοσίευσης 10/04/2024
Αποδημοσίευση 24/05/2024
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Εργασίες Αναβάθμισης / Αντικατάστασης (Retrofit) Turbo Κ.Μ. Π/Φ ΙΛΙΣΣΟΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€)
Συνημμένα αρχεία