Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 123/24
Ημερ. Δημοσίευσης 23/04/2024
Αποδημοσίευση 03/06/2024
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Εργασίες επί Σωληνωμάτων σε ανθεκτικά δίκτυα ενός (1) Υ/Β τ. ΓΛΑΥΚΟΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (900.000,00€)
Συνημμένα αρχεία